Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.dachnowska.pl, administrowanej przez Annę Dachnowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Anna Dachnowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Szablowskiego 6/18 zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 7542940536, REGON: 360702625 (dalej: „Administrator”).

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zgoda na przetwarzanie danych, zmiana i usunięcie danych

1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z użytkownikiem w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną: imiona, nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres firmy, NIP, PESEL, numer konta bankowego, numer telefonu, adres e-mail).
3. Użytkownikom strony internetowej przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych Administratorowi,
 • dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem,
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Administratora.
4. Użytkownik, w celu poinformowania Administratora o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia z bazy, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kancelaria@dachnowska.pl lub powiadomić S&P telefonicznie pod numerem: +48 781 945 915.

Zakres i sposób przetwarzania danych

1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika strony internetowej dachnowska.pl, a ich przetwarzanie następuje:
 • w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
 • w celu realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,
 • w celu dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb użytkowników.
3. Dane osobowe zamieszczone przez użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez użytkownika.
4. W czasie przeglądania strony internetowej dachnowska.pl przez użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
5. Dane osobowe klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym z mocy ustawy, wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności:
 • Sądom, prokuraturom, komornikom sądowym, policji;
 • Innym administratorom (np. kurierowi dostarczającemu przesyłkę, umowę, fakturę),
 • Partnerom biznesowym działającym na nasze zlecenie (np. substytutom w sprawach sądowych).
6. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich czynnościach dotyczących przekazanych mu danych osobowych, w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem, w ramach obowiązujących przepisów prawa.
7. Administrator zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe, a w szczególności zobowiązuje się do:
 • Zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • Dopuszczenia do obsługi służącego do przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego oraz wchodzących w jego skład urządzeń wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
 • Zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania powierzonych danych osobowych,
 • Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby upoważnione osoby do przetwarzania danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji umowy, między innymi przez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
 • Przechowywania dokumentów dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych do przetwarzanych danych osobowych,
 • Zmiany lub usunięcia danych na żądanie właściciela danych.
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zakończenia wykonywania usług prawnych przez Administratora, powierzone dane osobowe pozostają u Administratora w formacie elektronicznym przez okres 10 lat oraz w formacie papierowym – do czasu wydania dokumentów Użytkownikowi lub przez okres 10 lat, na co Użytkownik wyraża zgodę. Administrator nie ma prawa do wykorzystywania zgromadzonych danych w jakimkolwiek innym celu; dane te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora.