Sprawy cywilne


Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynień, a także w zakresie innych postępowań procesowych.

Świadczymy też pomoc prawną w postępowaniach nieprocesowych, w tym w sprawach dotyczących zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia drogi koniecznej czy też w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Zapewniamy także Klientom niezbędne wsparcie przy sporządzaniu umów.

Sprawy spadkowe


Oferujemy obsługę prawną w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu. Prowadzimy także sprawy o dział spadku, wykonanie zapisów testamentowych oraz roszczeń o zachowek.

Sprawy rodzinne


Kancelaria oferuje pomoc osobom fizycznym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności w sprawach o:

rozwód – doradzamy w zakresie wyboru formy rozwodu z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, a następnie planuje poszczególne etapy postępowania rozwodowego pod kątem prawnym. W toku postępowania zajmujemy się także innymi aspektami związanymi z rozwodem, w tym roszczeniami alimentacyjnymi, kwestią kontaktów z dzieckiem, sporządzaniem planu wychowawczego, sporządzaniem ugody;
zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej - doradzamy naszym klientom w zakresie związanym z zawieraniem umów majątkowych małżeńskich – zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w jego trakcie;
podziału majątku wspólnego małżonków – doradzamy w zakresie wyboru formy podziału majątku z uwzględnieniem rozliczenia nakładów w majątku wspólnym;
alimenty - doradzamy zarówno osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych, jak i zobowiązanym do ich uiszczania. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych dotyczących orzeczenia alimentów, modyfikacji ich wysokości, a także podejmujemy działania zmierzające do ich wyegzekwowania;
uregulowanie kontaktów z dzieckiem i ustanowienie opieki naprzemiennej - negocjujemy zasady dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem;
ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej - mamy także doświadczenie w prowadzeniu postępowań o ograniczenie lub odebranie władzy rodzicielskiej.

Prawo pracy


Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych, w tym:

• przygotowuje i opiniuje dokumentację pracowniczą, w tym umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o powierzeniu mienia pracownikom i o odpowiedzialności za mienie powierzone, umowy o zakazie konkurencji;
• reprezentuje pracowników w sporach sądowych dotyczących stosunku pracy, roszczeń pracownika w stosunku do pracodawcy, sporach dotyczących wypłat odszkodowania za wypadki przy pracy, sporach dotyczących czasu pracy oraz dotyczących zwolnień grupowych i odpraw;
• świadczy pomoc w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach indywidualnych i zbiorowych.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych


Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz reprezentuje klientów w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem wspólnot. Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują między innymi:

• przygotowywanie umów, których stroną jest wspólnota mieszkaniowa;
• opracowywanie projektów uchwał, regulaminów i statutów wspólnot mieszkaniowych;
• windykację należności od dłużników wspólnoty mieszkaniowej;
• pomoc w zwoływaniu i przeprowadzaniu zebrań wspólnot mieszkaniowych;
• reprezentację wspólnot w postępowaniach sądowych, w tym dochodzenie roszczeń od deweloperów.

Prawo transportowe


Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów branży przewozów towarowych i osobowych oraz spedycyjnych. Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują między innymi:

• przygotowywanie projektów umów przewozu, spedycji, współpracy i innych umów regulujących zobowiązania stron związanych zarówno z krajowym, jak i międzynarodowym przewozem towarów;

• prowadzenie i podejmowanie czynności prawnych w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym;

• prowadzenie i podejmowanie czynności prawnych w postępowaniu przed organami administracji publicznej, w tym reprezentowanie przedsiębiorców przed Okręgowym Inspektorem Transportu Drogowego oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego; reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami administracyjnymi.

Windykacja należności


Wierzycielom zapewniamy kompleksowe usługi windykacji poprzez podejmowanie negocjacji ugodowych z dłużnikiem w zakresie dobrowolnej spłaty zadłużenia, zagwarantowanie zastępstwa procesowego w sprawach o zapłatę i zabezpieczenie majątku dłużnika oraz aktywne uczestnictwo w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.

Osobom kwestionującym istnienie lub wysokość zadłużenia proponujemy pomoc w negocjacjach dotyczących odroczenia terminu spłaty lub częściowego umorzenia długu, czuwamy nad prawidłowością czynności prowadzonych w toku postępowania egzekucyjnego, reprezentujemy w sprawach z powództwa wzajemnego i skutecznym potrąceniu wierzytelności.

Sprawy karne nieletnich


Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy karne nieletnich.

Udzielamy kompleksowej porady prawnej w sprawach dotyczących demoralizacji nieletnich, w postępowaniach w sprawach o czyny karalne popełnione przez nieletnich oraz wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych wobec nieletnich.

Reprezentujemy nieletniego na różnych etapach postępowania, w tym w postępowaniu przed sądem, a także w postępowaniu wykonawczym.

Indywidualne podejście i kompleksowa analiza każdego przypadku pozwala na osiągnięcie jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dla nieletniego i jego najbliższych.

Postępowania administracyjne


Zajmujemy się doradztwem a także reprezentacją w sprawach administracyjnych przed organami i sądami administracyjnymi. Oferujemy obsługę prawną w zakresie zaskarżania decyzji administracyjnych, sporządzanie pism i wniosków do urzędów oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentujemy podatników w postępowaniach z zakresu egzekucji administracyjnej.

Upadłość konsumencka


Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku niewypłacalności. Stosowny wniosek złożyć może zarówno sam konsument, jak również w pewnych przypadkach jego wierzyciel. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta oraz windykacja należności przez wierzycieli.

Kancelaria oferuje przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, analizę oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów, pism w toku postępowania oraz bieżące doradztwo prawne w tym zakresie.