Regulamin świadczenia usług online


Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, politykę prywatności, niezbędne warunki techniczne wymagane do korzystania z usług, a także inne kwestie pośrednio związane z zawieraną umową.

§ 1 Definicje

Następującym pojęciom nadano w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:
• Kancelaria – Kancelaria Radcy Prawnego Anna Dachnowska z siedzibą w Krakowie przy ul. Szablowskiego 6/18, NIP: 7542940536;
• Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Kancelarii złożyła ofertę skorzystania z usług prawnych świadczonych przez Kancelarie drogą elektroniczną;
• Porada prawna online – wszelkie usługi prawne świadczone odpłatnie przez Kancelarię drogą elektroniczną, w tym w szczególności porady prawne, opinie prawne, pisma procesowe i inne, umowy, inne czynności kwalifikowane jako pomoc prawna;
• Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny pod adresem www.dachnowska.pl przeznaczony do kontaktów z Kancelarią w celu skorzystania z usług prawnych świadczonych drogą elektroniczną;
• Umowa – umowa o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Klientem a Kancelarią, której przedmiotem jest udzielenie Porady prawnej online.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Formularz zgłoszeniowy umożliwia przesłanie ofert przez potencjalnego Klienta do Kancelarii oraz udzielanie porad prawnych lub sporządzanie informacji prawnych przez Kancelarię drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług prawnych świadczonych przez Kancelarię drogą elektroniczną, warunki świadczenia Porad prawnych online, zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną, zasady płatności wynagrodzenia oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Złożenie oferty drogą elektroniczną oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu stanowiącego integralną część zawieranej umowy.
4. Wszelkie informacje, w tym zasady współpracy, zamieszczone na stronie www.dachnowska.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 661 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018.0.1025 t.j. ze zm.).

§ 3 Umowa

1. Z usług prawnych świadczonych drogą elektroniczną może skorzystać Klient, który wypełnił formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Kancelarii lub przesłał zapytanie na adres mailowy Kancelarii.
2. Klient jest zobowiązany do wskazania w formularzu kontaktowym lub wiadomości mailowej do wskazania wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy. Kancelaria zastrzega możliwość żądania dodatkowych informacji, skanów dokumentów w celu prawidłowego wykonania usług prawnych świadczonych drogą elektroniczną.
3. W przypadku niepodania niezbędnych danych przez Klienta Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Następnie Kancelaria przyjmuje przesłane przez Klienta informacje, niezwłocznie potwierdza otrzymanie pytania Klienta, przesyła wycenę oraz warunki wykonania usługi. Kancelaria będzie związana przedstawioną ofertą przez okres 3 dni roboczych od chwili jej złożenia.
5. Brak zapłaty na rzecz Kancelarii całości opłaty wskazanej w wycenie w umówionym terminie, uznaje się za odmowę przyjęcia oferty Kancelarii przez Klienta, a Kancelaria przestaje być związana złożoną ofertą. Opłata powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy Kancelarii wskazany w wycenie usługi prawnej świadczonej drogą elektroniczną.
6. Na mocy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Kancelaria zobowiązuje się do udzielenia porady prawnej online oraz przesłania jej na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta.
7. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jedynie do momentu przystąpienia prawnika do wykonania zlecenia.
8. W przypadku zgłoszenia żądania przez Klienta lub obowiązku wystawienia faktury VAT niezwłocznie po udzieleniu porady prawnej online i uiszczeniu opłaty, Kancelaria prześle Klientowi na adres przez niego wskazany fakturę VAT listem poleconym.

§ 4 Zawarcie umowy

1. Umowa zostaje zawarta w momencie przekazania Klientowi przez Kancelarię potwierdzenia otrzymania przez Kancelarię oświadczenia Klienta o zaakceptowaniu oferty złożonej przez Kancelarię.
2. Umowa pomiędzy Klientem a Kancelarią obowiązuje przez cały czas wykonywania porady prawnej online.
3. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Kancelarię, Klient ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Kancelarii.

§ 5 Polityka prywatności

1. Kancelaria zapewnia ochronę danych osobowych.
2. Z chwilą wprowadzenia danych do formularza lub przesłania ich drogą mailową, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię dla potrzeb wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Zgoda powyższa obejmuje również inne czynności podejmowane przez Kancelarię w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów w szczególności przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanego zlecenia.
4. Zgoda powyższa obejmuje również przetwarzanie przez Kancelarię danych zawartych w plikach typu „cookies” w celach analitycznych.
5. Klient ma prawo wglądu do przekazanych Kancelarii danych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania.
6. Kancelaria udziela informacji o danych umieszczonych w systemie organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie porady prawnej lub sporządzenie informacji prawnej na podstawie danych uzyskanych od Klienta, które ostatecznie okazały się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
2. Kancelaria jest uprawniona do odmowy wykonania zobowiązania z przyczyn technicznych i wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności względem Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn technicznych oraz innych okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7 Zasady płatności

1. Wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest płatne przez Klienta na podstawie umowy. 2. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie.
3. Obowiązującą walutą jest złoty polski. Wynagrodzenie może być płatne w innych walutach, gdy Klient i Kancelaria tak postanowią.
4. Wynagrodzenie podawane przez Kancelarię uwzględnia należny w chwili dokonania rezerwacji podatek od towarów i usług (VAT).
5. Klient ma prawo otrzymać fakturę uwzględniającą podatek od towarów i usług (VAT).

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej porady prawnej online Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
2. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w wykonaniu umowy lub w wyniku niepodjęcia działań związanych z wykonaniem zlecenia, powinny być zgłaszane Kancelarii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi prawnej online.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kancelarię w terminie 10 dni od dnia wpływu reklamacji do Kancelarii.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Kancelaria wykona ponownie usługę bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

§ 9 Tajemnica radcowska

1. Wszelkie dokumenty oraz okoliczności faktyczne przedstawione przez Klienta, objęte są tajemnicą radcowską, której Kancelaria zobowiązania jest przestrzegać.
2. Przekazywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej następuje na wyłączne ryzyko Klienta za jego zgodą.
3. Kancelaria informuje, że przekazywanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie gwarantuje zachowania poufności w przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową. Niezastosowanie przez Klienta wystarczających zabezpieczeń może skutkować uzyskaniem informacji poufnych przez osoby trzecie wbrew woli Klienta.

§10 Warunki techniczne i stosowane oprogramowanie

1. Formularz zgłoszeniowy przystosowany jest w szczególności do przeglądarek typu Firefox 3.x, MSIE 8.x oraz Opera 10.x.
2. Posiadanie oprogramowania wymienionego w pkt 1 jest niezbędne do poprawnego wyświetlania danych zawartych w systemie, a także do wysyłania danych do Kancelarii, niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Nieposiadanie oprogramowania wymienionego w pkt 1 nie wyłącza możliwości wyświetlania danych, lecz może, w określony sposób, modyfikować formę ich prezentacji.
4. Kancelaria korzysta w systemie z oprogramowania typu Google Analytics oraz Google Adwords.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Złożenie oferty skorzystania z usług prawnych online poprzez formularz kontaktowy bądź bezpośrednio na adres mailowy Kancelarii uznaje się za jednocześnie za oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z Regulaminem oraz jego akceptacją.
2. Klientowi zakazuje się wprowadzania do systemu treści o charakterze bezprawnym.
3. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów jest prawo polskie.
4. W przypadku umów zawieranych przez Internet z konsumentami, na usługi typu:
- porady prawne online,
- analiza wzoru umowy online,
- sporządzenie wzoru umowy online,
konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Kancelarii.
5. Uprawnienie to nie przysługuje, jeżeli przedsiębiorca przed upływem ww. 14 dni wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany, że po wykonaniu świadczenia, konsument utraci prawo odstąpienia od umowy.